- ข่าว/บทวิเคราะห์

แหล่งรวมตัวเลขที่เยอะที่สุดในประเทศ

Talardluksub

ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2504-2509 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ต่อมาปี เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยเน้นการเป็นเหล่งระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศยุคแรกนั้นเริ่มจาก “ตลาดหุ้นกรุงเทพ”(Bangkok Stock Exchange) เป็นการดำเนินงานของภาคเอกชนเมื่อปี พ.ศ. 2505 มีหุ้นธรรมดาและหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้มีมูลค่าการซื้อขายที่เยอะกว่าหุ้นธรรมดาปี พ.ศ. 2515 หุ้นกู้มีการซื้อขายอยู่ที่ 87 ล้านบาทส่วนหุ้นธรรมดาอยู่ที่ 26 ล้านบาท ถึงแม้จะไม่ประสบผลสำเร็จแต่ พ.ศ. 2510-2514 ก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 จัดตั้งตลาดทุนดังกล่าวอีกครั้งจนครั้งสุดท้ายที่ปี พ.ศ. 2534 เป็นการเปิดทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการอีกโดยมีชื่อว่าภาษาอังกฤษว่า “The Stock Exchange of Thailand” (SET) จนถึงปัจจุบันนี้

พ.ศ. 2535 มีข้อกำหนดให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แท้จริงแล้วตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางสำหรับการซื้อขายให้กับนักลงทุนซื้อการซื้อขายนั้นสามารถตรวจสอบได้เพราะมีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ดูแลอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากเดิมที่ก่อนหน้านั้นไม่มีคนกำกับดูและทำให้เกิดการปั่นหุ้นหรืออื่นๆ การดำเนินงานเป็นการจัดตั้งในนามของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 เน้นส่งเสริมการระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำหน้าที่รับหลักทรัพย์จดทะเบียนและดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนดูแลบริษัทสมาชิกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์และเริ่มเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศมี 3 องค์กรคือ

สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย (Asian and Oceanian Stock Exchanges Federation – AOSEF) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิกในปีพ.ศ. 2525

องค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions -IOSCO) ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิกประเภท full member ในปีพ.ศ. 2533 และเปลี่ยนเป็น affiliate member ในปีพ.ศ. 2535 เนื่องจากมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (The World Federation of Exchanges – WFE)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2533

2/4/2015